ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Gaan voor Goud coaching richt zich op coaching voor volwassenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Gaan voor Goud coaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89445333.

 

Artikel 3. Definities
Opdrachtnemer is in deze Gaan voor Goud coaching en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Gaan voor Goud coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Door gebruik te maken van diensten van Gaan voor Goud coaching, bevestiging van de overeenkomst en
daardoor deze algemene voorwaarden, geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

 

Marieke van Poppel
Kromwijkerdijk 26
3448 HW Woerden
E: info@gaanvoorgoudcoaching.nl
W: www.gaanvoorgoudcoaching.nl
KVK: 89445333
BTW: NL004729220B14

 

Artikel 5. Prijzen en offertes
De tarieven die Gaan voor Goud coaching hanteert zijn deels te vinden op onze website. Gaan voor Goud coaching behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk
of mondeling van op de hoogte worden gesteld. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen. Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Gaan voor Goud coaching zal de afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 6. Privacyverklaring
Tijdens gesprekken kunnen notities gemaakt worden ter weergave van de gesprekken. Deze notities worden 6 maanden na het laatste consult vernietigd en zijn tot 6 maanden na het laatste consult opvraagbaar door de opdrachtgever. Onze algehele privacyverklaring is na te lezen op http://www.gaanvoorgoudcoaching.nl

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overmaking op het rekeningnummer wat is opgenomen op de factuur, o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren voor particulieren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Voor bedrijven hanteren wij een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 

Artikel 8. Niet nakomen afspraak
Wanneer een afspraak voor coaching niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt schriftelijk te worden gecommuniceerd, via email of WhatsApp. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Gaan voor Goud coaching spant zich in op zo kort
mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten voor 50% in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek ook voor 50% in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging
De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
Wanneer Gaan voor Goud coaching de overtuiging heeft om welke reden dan ook de opdrachtnemer niet verder te kunnen helpen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching beëindigd. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen
moeten worden.

 

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie ‐ geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de mogelijkheden van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie en het bevorderen van deskundigheid door training, cursus en opleiding.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Gaan voor Goud coaching kan door opdrachtgever/ deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.